Rozumní Šumperk

Kandidátní listina - volební strana Rozumní - volte 5

Alena Šmotková, Ing, ředitelka OSSZ, 51 let

Olga Zimmermannová, herečka, 62 let

Valerie Hrubá, obchodní ředitelka, 48 let

Volební program

Co se nám podařilo splnit z našeho předešlého volebního programu:

• dokončit výstavbu objektu hasičské zbrojnice v Temenici pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka
• dokončit přestavbu bývalé ZŠ T.G. Masaryka na městskou knihovnu
• pokračovat v rekonstrukci kina OKO
• zahájit rekonstrukci areálu zimního stadionu
• zahájit rekonstrukci a modernizaci plaveckého areálu Benátky
• pokračování v rekonstrukci areálu Tyršova stadionu
• budování zázemí pro volnočasové aktivity (lanové centrum, stezky pro in-line bruslení, skatepark)
• rozšíření cyklotras, cyklostezek (Bludov, Nový Malín) a parkovacích míst
• pokračování v regeneraci panelových sídlišť
• vybudování přistávací dráhy na letišti
• podpora regionálních potravin a produktů (farmářské trhy)
• udržení grantového systému v oblasti kultury a sportu
• omezit provoz výherních automatů ve městě

Nyní Vám předkládáme okruhy témat, na které se budeme dále zaměřovat:

Ekonomika a lidské zdroje:

• hospodaření města a společností zřízených městem musí být transparentní, průhledné a efektivní
• zajistit dlouhodobou stabilitu městského rozpočtu, účelně a hospodárně využívat majetek města
• při zadávání městských zakázek klást značný důraz na průhlednost, otevřenost a udržení zaměstnanosti ve městě a regionu
• využití finančních prostředků strukturálních fondů EU a dotačních titulů
• podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě
• podpora regionálních potravin a produktů (farmářské trhy)
• zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí ve městě prostřednictvím aktivní spolupráce a komunikace mezi veřejnou správou a podnikateli
• využití veřejně prospěšných prací ve prospěch města
• posílení elektronizace služeb ve vztahu k veřejnosti
• zvýšit kvalitu komunikace mezi občany, podnikateli a veřejnou správou a dostupnost informací včetně zvyšování transparentnosti úřadu

Infrastruktura:

• rozšiřování a podpora výstavby technické infrastruktury pro rozvojové plochy města určené pro bytovou výstavbu a podnikání
• pokračovat v programu regenerace panelových sídlišť, rozvoj a obnova bytového fondu ve vlastnictví města
• pokračovat v budování parkovacích míst a řešit nadále dopravní situaci ve městě
• pokračovat v rekonstrukci komunikací a ulic v okrajových částech města
• dokončit rekonstrukci přednádraží
• pokračovat v budování bezpečné sítě cyklotras, cyklostezek a pruhů
• budování bezbariérového města
• pokračovat v rekonstrukci inženýrských a telekomunikačních sítí
• urychlit další etapy výstavby rychlostní komunikace Mohelnice-Šumperk
• v součinnosti s Olomouckým krajem nadále rozvíjet a vylepšovat integrovaný systém dopravy Olomouckého kraje

Bezpečnost:

• zefektivnit práci městské policie a posílit vnímání jejího významu veřejností
• pokračovat v programu prevence kriminality
• rozšířit stávající kamerový systém
• podporovat volnočasové aktivity rodičů a dětí jako prevenci nežádoucích jevů v životě mladých
• podporovat rozvoj moderních forem kvalitní terénní sociální práce jako investici do prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů
• podporovat aktivity dobrovolného sboru hasičů v Šumperku - Temenici i Hasičského záchranného sboru ČR ve městě

Životní prostředí:

• na základě kompletní pasportizace zeleně v majetku města nastavit nový systém údržby zeleně
• zkvalitnit údržbu a čištění ulic, chodníků a dešťové kanalizace ve městě i v okrajových částech města
• pokračovat v revitalizaci a rozšiřování ploch městské zeleně
• údržba a budování příměstských lesů a jejich využití jako rekreační zóny
• snižování prašnosti a emisí ve městě
• zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu včetně likvidace biologického odpadu a pokračovat v budování sběrných míst na tříděný komunální odpad v sídlištích – podzemní kontejnery
• připravit a vydat protihlukovou vyhlášku

Sport a volný čas:

• dokončit rekonstrukci a modernizaci areálu zimního stadionu
• dokončit rekonstrukci plaveckého areálu Benátky
• pokračovat v rekonstrukci školních hřišť a zpřístupnit je veřejnosti
• podpora mládežnického sportu
• podpora sportu grantovým systémem
• budování zázemí pro volnočasové aktivity (workoutového hřiště)
• podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené
• podpora a propagace sportovních a volnočasových aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost, osvěta v oblasti zdravého životního stylu

Zdravotnictví, školství a sociální služby:


• podporovat a koordinovat činnost poskytovatelů sociálních služeb s ohledem na vyvíjející se potřeby občanů
• podporovat využití historických a nyní prázdných budov v areálu Šumperské nemocnice v majetku města především pro sociální oblast
• zřídit odlehčovací službu pro pomoc rodinám pečujícím o své blízké z důvodu zhoršení zdravotního stavu a umožnit jim tak nezbytný odpočinek
• podporovat prorodinnou politiku (místa v mateřských školách, podporovat činnost jeslí na území města)
• pokračovat v modernizaci a revitalizaci škol a školských zařízení
• koordinace vzdělávání na všech stupních včetně podpory vysokoškolského a celoživotního vzdělávání

Kultura:

• rekonstrukce objektu Domu kultury
• rekonstrukce a přestavba včetně vybudování expozice v Klapperothově manufaktuře
• zachovat stálou scénu šumperského divadla
• udržet a podporovat široký rozsah nabídky kulturních programů ve městě pro mládež i dospělé
• podpora kulturních akcí místního významu
• využívání grantového systému k podpoře kulturních a společenských akcí
• podporovat další rozvoj kina OKO, pokračovat v modernizaci budovy

Cestovní ruch:

• rozvoj činnosti městského informačního centra
• zkvalitnit nabídku produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu, zvýšit míru využití moderních technologií pro propagaci Šumperka doma i v zahraničí jako zajímavého turistického cíle
• zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky efektivnější propagací místních zajímavostí, kulturních i sportovních akcí a vytvořit marketingovou strategii vůči potencionálním návštěvníkům
• posílit spolupráci s destinacemi v oblasti Jeseníků a vytvoření turistických „balíčků“
• aktivní spolupráce s okolními obcemi a s partnerskými městy
• podporovat investiční projekty v oblasti cestovního ruchu